Regulamin stołówki

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ
TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBLINIE

Podstawa prawna
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015roku w sprawie rodzajów i szczegółów zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872 z2015r. z późn. Zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
 3. Jednolity tekst ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz. 149), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 4 lipca 2018r. (zał. Do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018r.)
§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników bursy dla mieszkańców bursy, uczniów oraz pracowników Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
 2. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w godzinach: śniadanie – 6:45 – 7:45, obiad – 14:00 – 15:30, kolacja – 18:30 – 19:15, a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, zawody czy basen, itd., posiłki wydaje się o ustalonej wcześniej godzinie, po konsultacjach z pracownikiem kuchni z organizatorami wyjazdu.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej wywieszane są na tablicy informacyjnej przy stołówce.
 4. Posiłki będą wydawane na podstawie karty wejścia na stołówkę.
 5. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne.
 6. Bursa zapewni mieszkańcom codzienne wyżywienie (3 posiłki – śniadanie, obiad, kolacja) we wszystkie dni nauki szkolnej.
 7. Jednym z warunków zamieszkania w bursie jest wykupienie całodziennego wyżywienia.
 8. Miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników bursy jest stołówka.
§ 2. Uprawnienia do korzystania ze stołówki
 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 
 2. a. mieszkańcy bursy oraz uczniowie Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, wnoszący opłaty na indywidualne konto ucznia, 

  b. mieszkańcy bursy oraz uczniowie Zespołu Szkól Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, których posiłki dofinansowują Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie itp., 

  c. nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

 3. Zapisy na posiłki odbywają się na początku lub w trakcie roku szkolnego, poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej, dostępnej u intendenta i sekretariacie.
§ 3. Ustalanie wysokości opłat za posiłki
 1. Opłata za wyżywienie uczniów jest naliczana w wysokości 100% kosztów surowca zużytego do przyrządzenia posiłków.
 2. Odpłatność stawki dziennej za posiłki dla uczniów ustala się – śniadanie -25% stawki dziennej, – obiad 50% stawki dziennej, – kolacja 25% stawki dziennej
 3. Wysokość opłat za wyżywienie uczniów stanowi iloczyn stawki dziennej i ilości dni żywienia w miesiącu.
 4. Odpłatność dla pracowników korzystających z obiadów w stołówce szkolnej ustala się – 70% stawki dziennej.
 5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin określa wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej. Przy ustalaniu stawki żywieniowej bierze się pod uwagę: normy żywieniowe dla określonego wieku dzieci oraz poziom cen artykułów spożywczych.
 6. W przypadku wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego, dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności.
§ 4.Wnoszenie opłat za posiłki
 1. Opłaty za posiłki za dany miesiąc należy uiszczać na indywidualne konto ucznia, przelewem bankowym, do 10 dnia każdego miesiąca. Od nieterminowych wpłat są naliczane odsetki ustawowe.
 2. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej itp., zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień pomiędzy Ośrodkami, a szkołą prowadzącą stołówkę.
 3. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc za który dokonywana jest opłata.
 4. Brak wpłaty będzie skutkować tym, że karta stołówkowa będzie zablokowana i dziecko nie zje posiłku w stołówce.
 5. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu, dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym.
 6. Rezygnację z posiłku zgłasza się bezpośrednio do intendenta najpóźniej do godziny 9.00 w dniu poprzedzającym odpis.
 7. Jeżeli wychowanek planuje rozpocząć swój pobyt w bursie w terminie innym niż wynikający z kalendarza roku szkolnego (np. późniejszy powrót po feriach zimowych, przerwie świątecznej itp.) i wcześniej poinformuje placówkę o planowanej nieobecności, wnosi opłatę za wyżywienie od dnia przybycia do placówki. Brak informacji w powyższym przypadku, skutkuje pełną opłatą za wyżywienie.
§ 5. Zwroty za niewykorzystane posiłki
 1. Odpisu dokonuje się z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeśli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do korzystania z posiłku w szkole lub całkowitej rezygnacji z posiłku, należy zgłosić telefonicznie lub osobiście.
 2. Ustalenia dotyczące zwrotów: 
 3. a. w przypadku nieobecności z powodu nagłej choroby lub zdarzeń losowych należy ten fakt zgłosić najpóźniej do godziny 9.00 w dniu poprzedzającym odpis, 

  b. w przypadku wyjazdów, wycieczek, zawodów sportowych itp. o nieobecności uczniów powiadamiają organizatorzy, intendenta, 2 dni przed planowaną nieobecnością – należy przedłożyć imienną listę uczestników.

 4. W przypadku nieuzasadnionej lub niezgłoszonej nieobecności na posiłku, uiszczana z góry opłata za niewykorzystany posiłek nie podlega zwrotowi. 
 5. Intendent szkoły w porozumieniu z pracownikiem kuchni prowadzi ewidencję obiadów wydanych, odpisanych, niewydanych i zutylizowanych.
§ 6. Zasady zachowania w stołówce
 1. Uczniowie powinni:

  a. stosować się do poleceń wychowawców dyżurujących, intendenta oraz personelu stołówki,

  b. spokojnie poruszać się po stołówce (nie wolno biegać, przepychać się w kolejce, podchodzić do innych stolików),

  c. zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń (nie wolno podchodzić po danie lub oddawać naczyń bez kolejki),

  d. zachować porządek podczas spożywania posiłku (w przypadku stłuczenia naczynia, zabrudzenia stolika lub podłogi należy to zgłosić personelowi stołówki),

  e. zachowywać się cicho (nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów, obrzydzających jedzenie słów, gestów i odgłosów),

  f. zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło),

  g. po skończonym posiłku bezzwłocznie opuścić stołówkę,

  h. szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu (nie wyginać sztućców, nie niszczyć blatów),

  i. naprawić szkodę uczynioną w stołówce.

 2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 3. Po spożyciu posiłku, brudne naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce.
 4. Zabrania się wnoszenia do stołówki wszelkich naczyń, sztućców i innych rzeczy pochodzenia obcego.
 5. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (bursa nie prowadzi sprzedaży na wynos).
 6. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 7. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków.
 8. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają wychowawcy dyżurujący według harmonogramu dyżurów na stołówce.
§ 7. Postanowienia końcowe

O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

Skip to content